MOTTO: "Hřebík, který čouhá, dostane kladivem."

Autorem veškerých kreseb na blogu je TARASKON.

Květen 2012

HISTORIE SLOVANŮ

31. května 2012 v 21:57 | TARASKON |  SLOVANÉ
SLOVANÉ jsou nejmladší etnickou a jazykovou skupinou indoevropských národů, žijících především ve východní a střední Evropě.

První spolehlivé zmínky o nich sahají do počátku 6. století, kdy počala jejich expanze do velké části Evropy, tak zvané stěhování národů. Velké slovanské skupiny se vydaly ze svých dosavadních sídel v Zakarpatí do střední a jižní Evropy. Na západě překročili Slované Labe, Sálu a povodí horního Mohanu. Jižně pak překročili Enži a Inn a vnikli hluboko do Alp. Dosáhli až území Dalmácie a severní Itálie. Od počátku 6. století podnikali Slované stálé útoky na Balkán.
Dolní tok řeky Dunaje vyznačoval hranici mezi byzantskou provincií Thrakia a slovanskými kmeny. Byzanc nebyla schopna tuto hranici chránit a velké slovanské skupiny přes ni přecházely.

Od druhé poloviny 6. století, s příchodem Avarů, byl ovlivněn osud velké části Slovanů.
Část Slovanů se dostala do avarského područí, jiná část s nimi navázala spojenectví a tak vznikla Byzanci nová a silnější hrozba.
Na konci 6. století přispěly k expanzi Slovanů do východních Alp útoky proti Franské říši.
Slované a Avaři vytvořili společnou kulturu a smísili se.
Na konci 7. století se část Slovanů spojila s Protobulhary, kteří osídlili okolí delty Dunaje. Smísili se s již dříve usazenými kmeny čímž dali základ současným Bulharům.
Na přelomu 8. a 9. století byla avarsko-slovanská kočovná říše zničena franckým králem, Karlem Velikým.
V 9.století se podunajští a polabští Slované ocitli v těsném kontaktu s karolínskou říší a pod jejím kulturním působením. Začaly se objevovat první pevnější slovanské státní útvary - Chorvatsko, Velká Morava, Čechy, Polsko.
Na přelomu prvního a druhého tisíciletí dochází k částečnému ústupu Slovanů. Na některých územích, jako v Rumunsku, Albánii, Řecku a Bavorsku se Slované smísili s původním obyvatelstvem.
Na Polabské Slovany začali útočit Frankové a Sasové a postupně došlo ke germanizaci a christianizaci těchto etnik.

JAZYK
Podle jazyka jsou Slované děleni na:
východní (Bělorusové, Rusové a Ukrajinci);
západní (Češi, Lužičtí Srbové, Slováci a Poláci)
jižní (Bosňáci, Bulhaři, Chorvati, Makedonci, Slovinci a Srbové).
Kromě toho existují uvnitř uvedených etnik skupiny, které jsou někdy považovány za samostatné národy, resp. jsou národy in statu nascendi a jejich etnicita je předmětem sporů (Černohorci, Dalmatinci, Goranci, Kašubové, Moravané, Pomaci, Rusíni, Slezané).
V minulosti patřily mezi Slovany i kmeny dnes už vymřelé: Polabští a Pobaltští Slované.